CONCURS_

ANUNȚ

Primăria comunei Copăcel, județul Bihor, cu sediul în localitatea Copăcel, nr. 176/A, județul Bihor,

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării unui post vacant corespunzătoare unei funcții publice de INSPECTOR DEBUTANT din structura Compartimentului Protecția Mediului al aparatului de specialitate al Primarului comunei Copăcel.

Pentru a putea participa la Concurs, orice persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. Condiţiile generale:

a) are cetățenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f)  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

g) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;     
i) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  • Condiţiile specifice:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în oricare dintre domeniile ingineria mediului, ingineria sanitară și protecția mediului, ecologie și protecția mediului sau administrație publică;

b) cunoştințe operare PC – la nivel de BAZĂ, dovedite cu documente care să ateste deținerea cunoștințelor, emise în condițiile legii.

NU se cere vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Copăcel, din localitatea Copăcel, nr. 176/A, județul Bihor, iar dosarele de concurs se vor depune în 20 de zile calendaristice de la data postării anunțului de concurs pe site-ul autorității organizatoare.

Calendarul Concursului:

Selecția dosarelor se va efectua în perioada 28 Ianuarie 2020 ÷ 03 Februarie 2020.

Proba scrisă va avea loc în data de 10 Februarie 2020, la sediul Primăriei comunei Copăcel, din localitatea Copăcel, nr. 176/A, începând cu orele 1000.

Interviurile vor avea loc în data de 12 Februarie 2020, la sediul Primăriei comunei Copăcel, din localitatea Copăcel, nr. 176/A, începând cu orele 1200.

Relații suplimentare precum și orice clarificări referitoare la Condițiile generale și specifice se pot obține la numărul de telefon 0259/313.598 sau accesând site-ul Primăriei comunei Copăcel: www.copacel-bihor.ro