CONCURS

           ANUNȚ

            Primăria comunei COPĂCEL, , cu sediul în loc. COPĂCEL, com. COPĂCEL, str. Principală, nr. 176/A, jud. BIHOR, cod 417.205,

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (program de lucru de 8 ore, zilnic, în toate zilele lucrătoare) a unui post vacant corespunzător unei funcții publice de Clasa I-a, respectiv INSPECTOR DEBUTANT din structura Compartimentului „Contabilitate, Buget, Taxe și Impozite” al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Copăcel.

     Pentru a putea participa la concurs, orice persoană trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiţii:

 1. Condiţiile generale:

a) are cetățenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 • Condiţiile specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în oricare dintre domeniile: Economie generală, Finanţe şi bănci,  Managementul dezvoltării rurale durabile, Contabilitate şi  informatică de gestiune sau Administrație Publică;

b) cunoştințe operare PC – la nivel de BAZĂ, dovedite cu documente care să ateste deținerea cunoștințelor, emise în condițiile legii.

NU se cere vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Copăcel, din localitatea Copăcel, nr. 176/A, județul Bihor.

Dosarele de concurs se vor depune în 20 de zile calendaristice de la data postării anunțului de concurs pe site-ul autorității organizatoare

Calendarul Concursului:

Selecția dosarelor seva efectua în perioada 23 Februarie ÷  1Martie 2021.

Proba scrisă va avea loc în data de8 Martie 2021, la sediul Primăriei comunei Copăcel, din localitatea Copăcel, nr. 176/A, începând cu orele 1000.

Interviurile vor avea loc în data de10 Martie 2021, la sediul Primăriei comunei Copăcel, din localitatea Copăcel, nr. 176/A, începând cu orele 1200.

 • Relații suplimentare precum și orice clarificări referitoare la Condițiile generale și specificese pot obține la numărul de telefon 0259/313.598 sau accesând site-ul Primăriei comunei Copăcel: www.copacel-bihor.ro

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție de Inspector Debutant, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Taxe și Impozite:

 1. Constituția României – modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituție, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare
 2. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019 – actualizată
 5. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 a finanțelor publice locale – cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – republicată (R4) – cu modificările și completările ulterioare
 7. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal – cu modificările și completările ulterioare
 8. Codul de Procedurtă Fiscală (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015) – cu modificările și completările ulterioare